Rezervirajte sada

Marina Poreč

Raspoloživo na upit
Marina Poreč
Turističko šetalište 9
52440 Poreč
Latitude : 45° 13' 27" Longitude : 13° 35' 41"
Ukupan broj vezova : 120
phone: +385 (0)52 45 19 13
fax: +385 (0)52 45 32 13
email: info@marinaporec.com
Marina Poreč je mala marina smještena u centru grada, odnosno na južnom dijelu gradske luke Poreč. Ima ukupno 129 vezova od kojih dvadesetak koristi za prolazni vez.


ODREĐIVANJE MJESTA ZA PRIVEZ

Marina određuje vez brodica u skladu sa svojim planom vezova i ovlaštena je svaku brodicu po potrebi premjestiti. Stalni vez u marini određuje se ugovorom s vlasnikom odnosno korisnikom brodice. Svaki korisnik brodice mora imati osiguranje brodice za štete učinjene na drugim brodicama, ljudima ili marini. Marina ima pravo odrediti posebne uvjete za posebne brodice koje zahtijevaju poseban tretman. Smatra se da je brodica predana na čuvanje nakon ispunjavanja i potpisivanja ugovora, inventar liste, te predavanja ključeva i plovidbene dozvole brodice na recepciji. Marina ne odgovara za brodice koje nisu date na čuvanje.

UPLOVLJAVANJE BRODICA I VEZIVANJE

Prije uplovljavanja u Marinu Poreč plovila su dužna radio vezom na kanalu 17 zatražiti dozvolu za uplovljavanje. Pri dolasku u marinu voditelj brodice je dužan bez odlaganja dati mornaru plovidbenu dozvolu i popis posade koje on predaje recepciji marine. Za vrijeme plovidbe u zoni marine brodica se mora kretati najmanjom mogućom brzinom. Vezivanje brodica mora biti izvedeno na siguran način, ispravnim konopima odgovarajućih dimenzija. Privezani konopi ne smiju ometati plovidbu drugih brodica. Lanci koji se koriste za privez plovila moraju biti  od inox-a, dok će rđave lance marina zamijeniti na trošak vlasnika. Ukoliko brodica nije pravilno privezana, to će učiniti radnik marine na trošak korisnika brodice. Na razvodni električni ormarić dozvoljen je priključak samo s ispravnim električnim kablovima sa snagom koja je dozvoljena na utičnici razvodnog električnog ormarića. Priključak na vodovodnu instalaciju može se obaviti samo s ispravnim cijevima koje na svom kraju imaju ventil za zatvaranje. 

STALNI VEZOVI

Gosti prilikom dolaska u marinu dužni su na recepciji prijaviti svoj boravak, uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, sukladno zakonskim propisima. Voditelj brodice dužan je javiti svaki izlazak iz marine. Vlasnici plovila na godišnjem vezu prilikom odlaska dužni su svu pokretnu opremu plovila pohraniti u zatvorene prostore, te ključeve i plovidbenu dozvolu predati na recepciju. Ukoliko gosti imaju određene zahtjeve koji nisu ugovorom o vezu utanačeni to treba posebno regulirati.

ISPLOVLJAVANJE IZ MARINE

Prije odlaska korisnik je dužan platiti sve korištene usluge na bazi cjenika. Marina smije zadržati brodicu ili stvari gosta do potpunog podmirivanja duga od strane gosta.

EKOLOGIJA

- održavajte prostor marine čistim; odlažite i odvajajte otpad kao što je predviđeno na kantama,

- ne zagađujte more otpacima hrane, papirima i drugim smećem,

- otpadno ulje, naftu, ostatke masnih derivata, deterđente i sl. odlagati u za to predviđene spremnike,

- koristiti ekološka sredstva za bojanje,

- psi se ne smiju slobodno kretati po marini, već ih se mora voditi na uzicu. Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su okoliš u marini održavati čistim.

ZABRANE

Za vrijeme boravka u marini zabranjeno je slijedeće:

- koristiti brodicu bez pismenog ovlaštenja vlasnika

- pražnjenje kemijskih WC-a u krugu marine osim u za to predviđenom prostoru ( kemijski WC u sanitarnom čvoru),

- tijekom boravka u marini zabranjena je upotreba brodskog WC-a, biološki nerazgradivih  deterđenata, pecanje, kupanje, paljenje vatre, postavljati fiksne TV antene po molovima, držati pomoćne čamce i drugu opremu po molovima, zelenim površinama već isključivo na za to određenim mjestima,

- narušavati mir ostalih gostiju marine, šetnja i zadržavanje neovlaštenih osoba po molovima, galamiti i stvarati buku od 22.00 do 07.00 sati.

Marina može otkazati gostoprimstvo gostu marine ili otkazati vez korisniku veza zbog kršenja ovih općih uvjeta i pravila ponašanja.

PRAVILA ZA UPLOVLJAVANJE U MARINU

Maksimalna dužina plovnog objekta kojemu se pruža usluga veza: 17m
Širina ulaza u marinu: 150m
Dubina na ulazu u marinu: 3.5m

Napomene

Dubina u akvatoriju marine je različita i iznosi: od 1 do 3.5 m
Broj lučkog svijetla u marini: 1

U blizini ulaza u marinu nije dozvoljeno sidrenje!

UPLOVLJAVANJE, VEZIVANJE I ISPLOVLJAVANJE

Brodovi i brodice bez obzira na djelatnost koju obavljaju prilikom uplovljavanja u luku moraju radio vezom na kanalu 9 zatražiti dozvolu za uplovljavanje.

Dozvolu za uplovljenje nisu dužni zatražiti sportski, ribarski brodovi, brodice koje obavljaju linijski promet i taksi djelatnost, te brodovi koji imaju potpisani Ugovor o vezu u luci.

Nakon traženja dozvole za uplovljavanje u luku sukladno raspoloživim mogućnostima luke odredit će se mjesto za čekanje radi uplovljavanja ili poziciju na kojoj se dozvoljava privez broda ili brodice.

Brodovi i brodice prije nego isplove dužne su izvršiti svoje obveze prema lučkim vlastima.

+ Prikaži više

Pokretna dizalica Radionica Navoz Benzinska postaja Priključak za struju Priključak za vodu Parking Supermarket Restoran Kavana Tuš WC Prognoza vremena WiFi
Cjenici
Dnevni najam: Sve cijene
Loading...
Zaštita od vjetra
Maksimalna duljina brodice
17 m
Dubina mora - max gaz
From 1.5 m to 2.7 m
Pomoć kod priveza
Yes
Pristup
The approach to the bay and the harbour is unproblematic, the north-west approach has a light signal and therefore it is also easy to reach at night.